NU och DÅ!

Åren går och allt förändras. Ibland till det bättre….

På denna sida kommer RydKampen att lägga ut jämförande bilder från “Nu och då”. Det är upp till dig själv att bedöma om det är bättre eller sämre nu!

  • Hittar du något fel?
  • Har du en bild som kan visas med sin “tvillingbild”?

Kontakta då RydKampen!

Vy över Ryd från väster

?

2009

ALMUNDSRYDS SOCKEN.

Almundsryds socken bildades genom att Hwem eller Haembo socken delades. Hwem socken omfattade då hela Kinnevalds härad söder om
Asnen. Socknen är omnämnd första gången 1282. Delningen skedde sannolikt under 1350-talet. Kyrkan flyttades från Vemboö till
Urshult, som blev moderförsamling, medan annexförsamling, Almundsryd, upprättades. Almundsryd benämndes även Nykyrcke eller Yttra
församling. Det senare namnet syftade på socknens läge.

Järnvägsstationen

?

2019

RYD 1:67

Järnvägsstation uppförd 1874, samma år som järnvägsförbindelsen stod färdig. Byggnaden har om- och tillbyggts sedan dess och är idag nyrestaurerad som busstation. 

?

2020

STATIONSSAMHÄLLET RYD.

Redan 1874 fick Ryd järnvägsförbindelse och järnvägsstation. Den 28 juni 1874 invigdes Karlshamn – Vislanda järnväg. Dagen
blev en märkesdag för Ryd. Med på första tåget fanns kung Oskar II och tåget gjorde uppehåll i Ryd hela 15 min.

Efter järnvägens tillkomst började samhället Ryd utvecklas. De som bodde i trakten fick kontakt med yttervärlden på ett
annat sätt än förut. Varor fraktades till Qch från Ryd och nya kategorier människor flyttade till orten. På 15 år, mellan
1875 och 1890 växer Ryd och blir en handels- och hantverksort.
Nya yrkesbeteckningar dyker upp i husförhörslängden som virkeshandlare, timmerhandlare och spannmålshandlare. Dessa lär med
stor sannolikhet ha utnyttjat järnvägen för sin verksamhet.

Korsningen vid banken

?

2019

Almundsryds kyrka

?

2010

Den kyrka i Almundsryd, som troligen uppfördes i samband med socknens delning, var en timmerkyrka. Den byggdes till i flera
omgångar efterhand som befolkningen växte. Kyrkan byggdes centralt i socknen dock utan anslutande bebyggelse.
Den nuvarande kyrkan byggdes 1828 – 31. Den byggdes alldeles intill den gamla, som revs när den nya kyrkan togs ibruk.
Fynd från både yngre och äldre stenåldern visar att här då fanns en omfattande bebyggelse. En hällkista påträffades 1921
i samband med att östra kyrkogården anlades.

Nya hotellet

?

2020

 

N Hantverkaregatan

?

2019

 

Föreningsbanken

?

2019

Torget

?

2020

 

Samby

?

2020

 

Idrottshallen

1969

2020

Garveriet

1977

2020

Ordenshuset

1962

2020

 

Kyrkoallén

1905

2020

Theas hörna

ÄNGEN 1, LILLA RYD 

Bostadshus uppfört av timfner omkring 1875. Fasaden klädd med gråmålad stående locklist. Under tiden 1875 och 1960-talets slut fanns en speceriaffär i huset. 

 

Rydsbrunn

1913 före branden

2020

RYD SOM BAD- OCH KURORT.

Ett företag som kom att få den största betydelse för utvecklingen av Ryds samhälle var Ryds Brunn och Badanstalt.
Anläggningen byggdes upp vid Hönshyltefjorden i samhällets nordöstra d~l . Invigningen skedde den 1 juni 1892, då under
namnet Ryds Sanatorium. Initiativtagarna var dir. Lindahl, källarmästare Rosengren och nämndeman S. Svensson.

Vid Hönshyltefjorden uppfördes byggnader för matsalar och kök, kok- och brygghus, varm- och kallbadhus. Ett s.k. Kneippbadhus
uppfördes 1896. Gästerna kunde få tallbarrsbad, gyttjebad, ån gskåp o.s.v. Vatten dracks ur en hälsobringande källa som fanns
vid den s . k. Skogsvillan . Dessutrim bjöds gästerna på underhållning i olika former.

Redan första året kom 200 badgäster och antalet ökade snabbt. 1916 var badanstaltens bästa år med 1 450 gäster.
Brunnsanläggningen kom genast att återverka på samhällsutvecklingen.

Badanstalten gav sysselsättning och ‘ inkomster åt många, inte minst hyresintäkter. Under säsongen 1 juni till 1 sept. ökade befolkningen i Ryd med över 1.000 personer.
Badgästerna hyrde in sig hos den bofasta befolkningen.

Redan 1920 hade besöksfrekvensen vid badanstalten minskat. 1941 kom endast 200 gäster och då var inte anläggningen ekonomiskt bärande längre. 1944 stängde badanstalten och 1947
övertog Ryds samhälle anläggningen. 1944 hyrde Reso anläggningen till flyktingförläggning. Senare användes den som sommarrestaurang. Sedan 1957 är Ryds Brunn
vårdanstalt för missbrukare.

Bjellerstugan

?

2019

Mejeriet

2020

ca 1950

Stigs pappershandel

Sjölunden

Storgatan

Redigera

Visningar: 23